FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina:
https://www.fom.nl/onderzoek/onderzoekssubsidies/nwo-eu-e-a-subsidies/nwo-eu-en-subsidies/regeling-stimulering-europees-onderzoek-seo-geeft-bonus-aan-horizon-2020-onderzoek/

Geprint op:
22 februari 2017
03:17:57

Financiering uit de SEO-regeling kan niet worden aangevraagd. NWO kent jaarlijks (vanaf 2015) in november en december de financiering toe aan Nederlandse instellingen die in het voorgaande jaar een Europese projectsubsidie hebben ontvangen in het kader van Horizon 2020. Het is de bedoeling dat de beschikbare middelen voor de SEO-regeling gedurende de looptijd van Horizon 2020 geheel aan de instellingen ter beschikking worden gesteld. Voor deze regeling is een budget beschikbaar van 50 miljoen euro per jaar.

Wat is het doel?
De SEO-regeling beoogt de Nederlandse deelname van publiek gefinancierde kennisinstellingen binnen EU-programma's voor onderzoek en innovatie te vergroten.  

Wie komt in aanmerking
Publiek gefinancierde kennisinstellingen, waaronder de Stichting FOM, die zijn opgenomen in de doelgroepenlijst en Europese middelen verwerven binnen Horizon 2020, komen in aanmerking voor een financiering via de SEO-regeling. De doelgroep is vastgesteld door het ministerie van OCW en is niet definitief. De doelgroepenlijst wordt jaarlijks twee keer, zowel in het voorjaar als in het najaar, geactualiseerd.

Toelichting voor FOM-onderzoekers
Kennisinstellingen met een eigen nummer in de EU, zoals FOM, krijgen jaarlijks 9 procent bonus op wat hun onderzoekers verwerven binnen Horizon 2020. De bonus is alleen van toepassing op onderzoek binnen Horizon 2020 (inclusief fusieonderzoek in het kader van Euratom, maar zogenaamde artikel 185 en 187 initiatieven zijn van deelname uitgesloten). In het algemeen geldt dat de bonus van 9 procent direct naar de instellingen vloeit die het naar eigen inzicht mogen inzetten. FOM heeft besloten dat de te ontvangen bonus geheel terugvloeit naar de FOM-instituten die deze met hun successen in Horizon 2020 hebben gegenereerd. FOM ontvangt geen bonus voor haar universitaire werkgroepleiders. Zij kunnen zich desgewenst met de universitaire autoriteiten verstaan.

Toekenning
Per 1 januari 2015 worden de middelen door NWO toegekend op basis van de in het voorgaande jaar afgesloten Horizon 2020 contracten. Dat gebeurt in de maanden november en december. Dus: heeft u in 2014 geld uit Horizon 2020 binnengehaald, dan wordt de bonus van 9 procent in november/december van dit jaar aan u/uw onderzoeksinstelling toegekend. Als u in 2015 geld uit Horizon 2020 heeft binnengehaald, dan wordt de bonus in november/december 2016 toegekend.

Financiering wordt toegekend
Financiering uit de SEO-regeling hoeft niet te worden aangevraagd, deze wordt toegekend aan publiek gefinancierde kennisinstellingen op basis van afgesloten contracten in het kader van Horizon 2020.

Wat is Horizon 2020
Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Horizon 2020 krijgt een totaalbudget van ongeveer €80 miljard voor de periode 2014-2020. Horizon 2020 kent verschillende onderdelen, waaronder de grants van European Research Council (ERC). Kijk voor meer informatie op RVO-website.

Budget
De SEO-regeling komt tegemoet in de kosten die instellingen (in) direct maken voor een EU-gefinancierd project. Voor deze regeling is een budget beschikbaar van 50 miljoen euro per jaar. De omvang van de toekenning bedraagt een percentage van de verworven middelen uit Horizon 2020.

Beoordeling
Er zijn geen selectiecriteria.

Procedure
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangt jaarlijks eerst van NWO een lijst met de doelgroep van de SEO-regeling. Vervolgens ontvangt NWO van RVO een overzicht van de Horizon 2020 contracten met de omvang van de EU-middelen die door de doelgroep ontvangen zijn. Op basis van deze lijst bepaalt NWO de totale omvang van de financiering en de toekenningsbrieven worden bij voorkeur nog in hetzelfde jaar aan de instellingen verzonden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de NWO-website raadplegen of kunt u contact opnemen met FOM-programmacoördinator drs. Jacqueline Mout, (030) 600 12 26.