FOM

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina:
https://www.fom.nl/overfom/missie-strategie/nwo-transitie/

Geprint op:
23 januari 2017
16:44:12

Kijk ook op de NWO-website voor meer informatie
Voor meer informatie over de transitie kunt u ook terecht op de website van NWO.

* Nieuws van 21 december 2016 *
Omvorming FOM een feit: per 1 januari 2017 FOM --> NWO
Vanaf 1 januari 2017 zal de huidige Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie FOM samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe organisatie vormen. De Raad van Bestuur van FOM heeft op 21 december definitief besloten tot deze omvorming. De rechtspersoon blijft bestaan, krijgt nieuwe statuten en een nieuwe naam, de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten. Hieronder zullen uiteindelijk alle negen NWO-instituten ressorteren. De subsidieverlening aan de Nederlandse natuurkunde gaat verder in het nieuwe NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. De naam FOM verdwijnt dus na 70 jaar. Het doel van de aanpassingen van NWO is om te komen tot een slagvaardiger, minder pluriform en meer multidisciplinair gerichte organisatie. Lees verder.
 
##

Hoe gaat dat met de financieringsinstrumenten en continuïteit?
Voor het aanpassen van financieringsinstrumenten gelden voor alle onderdelen van NWO de volgende spelregels: lopende instrumenten blijven in essentie onveranderd in de lucht, totdat een besluit over aanpassing of opheffing wordt genomen. Duidelijk is dat 2017 een overgangsjaar zal zijn: de organisatie krijgt dan verder gestalte en de domeinen gaan zorgen dat de financieringsinstrumenten op elkaar aansluiten. NWO en FOM zullen wijzigingen in de financieringsinstrumenten ruim (minimaal een halfjaar) voordat deze ingaan, bekend maken. Onderzoekers kunnen zich zo tijdig voorbereiden op veranderingen in de procedures. De ambitie is om de nieuwe financieringsinstrumenten uiterlijk 1 januari 2018 te laten starten. Nieuwe calls zullen uitgaan vanuit de nieuwe domeinen en de domeinbesturen zullen besluiten over toekenningen.
 
Wat gebeurt er met de huidige FOM-werknemers?
Voor alle huidige werknemers geldt dat de naam van hun werkgever verandert: FOM wordt de NWO-institutenorganisatie. Verder verandert er voor de meesten niets, alleen voor de medewerkers van het FOM-bureau is dat anders. Zij krijgen allemaal een andere plek in het nieuwe NWO. De plaatsingsprocedure vindt begin januari 2017 plaats. De medewerkers van het FOM-bureau zullen, net als de NWO- en STW-collega's, zoveel mogelijk hun werk volgen. Dat betekent dat contactpersonen niet veranderen en dat de transitie zo min mogelijk het reguliere werk stoort. E-mailadressen en telefoonnummers blijven gewoon in de lucht, we blijven bereikbaar! Wel zullen @nwo.nl e-mailadressen toegevoegd worden. 

Omdat de NWO-instituten later fuseren met de institutenorganisatie, en omdat ZonMw pas per 1 januari 2019 meegaat in het nieuwe NWO, zal er op drie momenten sprake zijn van plaatsing van medewerkers. Momenteel buigt de medezeggenschap zich over deze plannen.

Wat ook verandert, is dat onderzoekers niet meer in dienst van FOM komen, maar net als bij de andere NWO-onderdelen nu het geval is, in dienst van een universiteit of kennisinstelling. 
Alle andere werknemers van FOM (dus buiten het FOM-bureau), blijven in dienst van FOM, dat verder gaat onder de naam NWO-I. Het nieuwe NWO gaat werken vanuit twee lokaties: Den Haag en Utrecht. De huidige werknemers van het FOM-bureau zullen niet van standplaats wijzigen.

 
Hoe ziet de nieuwe organisatie en bestuursstructuur er uit?
De organisatie wordt efficiënter en transparanter ingericht: de huidige disciplines worden geclusterd tot vier domeinen: Exacte en Natuurwetenschappen (ENW); Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW); Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (ZonMw).

Tevens worden de instituten ondergebracht in één NWO-institutenorganisatie. Dit betekent een opsplitsing van de huidige FOM-organisatie. Het granting deel zal samen met de Chemische Wetenschappen, Astronomie, Wiskunde, Informatica en Aard- en Levenswetenschappen het nieuwe domein 'Exacte en Natuurwetenschappen' vormen. Het deel van FOM dat nu de FOM-instituten ondersteunt, wordt omgevormd tot de NWO-institutenorganisatie die uiteindelijk alle NWO-instituten gaat ondersteunen.

In de nieuwe structuur vindt de besluitvorming aan de top plaats in een Raad van Bestuur. Dit collegiale bestuur is nauw verbonden met de domeinen en de instituten via vier actieve wetenschappers die er, naast een voorzitter en een lid voor financiële en operationele zaken, deel van uitmaken. Deze vier actieve wetenschappers zullen daarnaast ieder voorzitter zijn van een van de vier domeinbesturen. De Raad van Bestuur als geheel is verantwoordelijk voor de instituten, die ondersteund worden door de institutenorganisatie. De Raad van Bestuur wordt verantwoordelijk voor de integrale strategie en programmering van de organisatie en de budgetverdeling over de domeinen en instituten. Zo kan NWO zich meer dan nu strategisch positioneren, wint ze aan besluitvaardigheid en organiserend vermogen, kan ze middelen flexibeler inzetten en gaat ze meer werken vanuit één samenhangende programmering. 

Wat is de actuele stand van zaken?
De Raad van Bestuur van FOM heeft op 21 december definitief besloten tot de omvorming van Stichting FOM. De bestuursoverdracht bij NWO vond plaats per 1 oktober 2016. Het Algemeen Bestuur droeg de bestuursverantwoordelijkheid over aan de nieuwe voorzitter prof.dr. Stan Gielen en drs. Caroline Visser. Zij vormen het Algemeen Bestuur totdat de nieuwe Raad van Bestuur in zijn geheel per 1 januari 2017 aantreedt. De bestuurswissel is onderdeel van de transitie naar een nieuw NWO. 
  
De nieuwe NWO-wet is inmiddels aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Per 1 januari 2017 start NWO met de nieuwe organisatiestructuur en treden de leden van de nieuwe Raad van Bestuur aan. Braakman, Schouten en Van den Doel zijn dan domeinvoorzitter van respectievelijk ENW, TTW en SGW. Geurts begint per 1 januari als voorzitter van het zelfstandige ZonMw, waarvan de integratie als vierde domein binnen NWO is voorzien voor begin 2019.

De namen van de leden van de Raad van Toezicht zijn nog niet bekend; hetzelfde geldt voor de overige leden van de domeinbesturen.

Waarom komt er een nieuw NWO?
Het ministerie van OCW publiceerde op 25 november 2014 de Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst met als bijlage bij het kamerstuk een adviesrapport, waarin aanbevelingen staan voor aanpassingen van de organisatiestructuur van NWO. Het doel van de aanpassingen is te komen tot een slagvaardiger, minder pluriform en meer multidisciplinair gerichte NWO-organisatie. Op maandag 13 april 2015 heeft NWO de nieuwe strategienota gepresenteerd aan staatssecretaris Dekker van OCW. De wetenschapsvisie en de NWO-strategie waren richtinggevende documenten voor de transitie van NWO. 

Hoe liep het proces tot nu toe?

Een stuurgroep begeleidt het implementatietraject van de organisatieaanpassing bij NWO. In de eerste vergadering, op maandag 18 mei 2015, heeft de stuurgroep besloten Wim van Saarloos per 1 juni 2015 te benoemen tot programmadirecteur transitie NWO. In die functie leidt hij de transitie naar de nieuwe NWO-organisatie tot 1 januari 2017. De Stuurgroep presenteerde het Plan van aanpak voor de transitie naar een vernieuwd NWO en een samenvatting van dit plan, in oktober 2015.

De eerste fase van het Plan van Aanpak, de planfase, behelsde het uitwerken van een integraal hoofdontwerp voor het nieuwe NWO. Dit werd gedaan door middel van werkgroepen van NWO-betrokkenen, die de nodige ruimte bieden aan stakeholders van NWO om mee te denken.

Op 23 maart heeft de stuurgroep transitie het Integraal Plan vastgesteld. Naast het vastleggen van het Integraal Plan nam de stuurgroep ook verschillende besluiten die nodig waren om met de Ontwerpfase te starten. Deze fase diende ter voorbereiding van de bedrijfsvoering en organisatie op de nieuwe organisatie.

Waar kan ik meer lezen?
- Website NWO
- FOM expres mei 2016
- FOM expres december 2015
- FOM expres juli 2015
- FOM expres Special april 2015
- Samenstelling nieuwe domeinbesturen NWO vastgesteld
- Omvorming FOM een feit
- Interview Christa Hooijer op ScienceGuide.nl
- Aanpassing NWO Vici-procedure 2017
- Bestuursoverdracht NWO per 1 oktober 2016
- Herry Nijhuis nieuwe directeur STW en toekomstig directeur domein TTW (juni 2016)
- Nieuw NWO: financieringsinstrumenten (juni 2016)
- Directeuren Institutenorganisatie, domein ENW en domein SGW van het nieuwe NWO bekend (juni 2016)
- Stan Gielen per januari 2017 voorzitter nieuw NWO (juni 2016)
- Transitie naar Nieuw NWO maakt volgende stap (april 2016)
- Plan van aanpak bekend voor nieuw NWO (oktober 2015)
- Wim van Saarloos benoemd tot programmadirecteur transitie NWO (mei 2015)
- Nieuwe organisatiestructuur NWO en FOM bekend (april 2015)
- Op weg naar een sterker NWO (november 2014)

NWO Transition updates
Met de 'NWO Transition updates' hield Wim van Saarloos het wetenschappelijk veld up-to-date over de laatste ontwikkelingen en stand van zaken wat betreft de NWO-transitie. Enkele updates worden begeleid door een voorwoord van Niek Lopes Cardozo, voorzitter van het Uitvoerend Bestuur en Raad van Bestuur van FOM en voorzitter van het Gebiedsbestuur Natuurkunde bij NWO.
De updates vindt u op deze pagina, rechtsboven, als bijlage.